Skip to main content

HYKRO s.r.o.
Sídlo : Ořešská 873, Praha 5 – Řeporyje, 15500
Provozovna : Ořešská 873, Praha 5 – Řeporyje 155 00
IČ 25764438, DIČ CZ25764438
Zapsaná v OR vedeného u MS v Praze oddíl C, vložka 68135
www.hykro.cz / Telefon na půjčovnu : 725 009 910


Všeobecné smluvní podmínky
pro pronájem obytného vozidla a obytného přívěsu


Obecná ustanovení

Provozovna pronajímatele se nachází na adrese Ořešská 873, Praha 5 – Řeporyje. Pracovní doba provozovny – půjčovny je stanovena od pondělí do pátku 8:00-16:00 hod. a v sobotu 9:00-13:00 hod. (sobota pouze květen-září). Neděle a státní svátky je půjčovna celoročně uzavřena.
Vozidla se vyzvedávají i vracejí na této adrese. Vrácení nebo vyzvednutí mimo pracovní dobu je možné pouze po předchozí domluvě a za jednotlivý paušální poplatek 1500,-Kč. Vozidlem se pro účely pronájmu rozumí jak obytné vozidlo, tak obytný přívěs. Nájemce musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Při sjednávání nájemní smlouvy nájemce předloží občanský i řidičský průkaz. Pronajímatel může žádat předložení dalších dokladů a listin, zejména jedná-li se o nájemce s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR. Nájemce je povinen strpět pořízení fotokopií jím předložených dokladů a listin.

Příplatek za vrácení neuklizeného a nevyčištěného vozidla je 1000 – 5000,- kč včetně DPH (dle rozsahu znečištění). Příplatek za nevyprázdněné chemické WC je 1500 Kč vč. DPH. Příplatek za nevypuštěnou odpadní nádrž je ve výši 1500,- Kč vč. DPH. Příplatek za extrémně znečištěný vůz bude stanoven individuálně (znečištění olejem, asfaltem, barvami, zápachem apod.). Domácí mazlíčci v obytných vozidlech jsou povoleni po předchozí domluvě.

Nájemné v sobě zahrnuje limit ujetých kilometrů: při pronájmu do 3-13 dní je limit 300 km / den, při pronájmu od 14 dnů je limit km neomezený. Za každý km ujetý nad stanovený limit činí cena 7,26 kč vč. DPH. Toto platí pro obytné vozy, u obytných přívěsů samozřejmě kilometry omezené nejsou. V případě poškození vozidla z vlastní viny je nájemce povinen uhradit paušální náhradu za administrativní činnosti spojené s odstraňováním škody na vozidle ve výši až 11.465,- Kč (dle rozsahu poškození). Při poškození vozu (pojistné události) se kauce vrací až po ukončení pojistné události pojišťovnou (ze zákona je na vyřešení pojistné události lhůta až dva roky, my se ale samozřejmě snažíme vše uzavřít daleko dříve, v řádu týdnů, max. měsíců). V případě vrácení vozidla před sjednanou dobou skončení nájmu se „zbylé“ nájemné nevrací. Nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy zaplacením odstupného, pokud tak učiní nejpozději v den sjednaný jako začátek nájmu, s tím, že je povinen zaplatit odstupné takto: při odstoupení v době 60 a více dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 10% sjednaného celkového nájemného, při odstoupení v době 60 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 30% sjednaného celkového nájemného, při odstoupení v době 30 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 50% sjednaného celkového nájemného, při odstoupení v době 7 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 100% sjednaného celkového nájemného.

2. Převzetí vozidla nebo přívěsu

Pronajímatel předá nájemci ve sjednaném čase ve své provozovně vozidlo nebo přívěs v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel způsobilé k jízdě na veřejných komunikacích, umyté, uklizené a vyčištěné, s dostatečnou zásobou plynu a s chemikáliemi pro WC, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registraci vozidla, průkazem o zákonném pojištění, zelenou kartou. Pronajímatel poučí nájemce o umístění jednotlivých zařízení ve vozidle, vysvětlí mu jejich funkci a způsob užívání. Zařízeními ve vozidle se rozumí zejména zařízení tvořící systém čisté vody vč. napuštění a systém odpadní vody vč. vypouštění, topení a chlazení, ohřev užitkové vody, systém PB lahví a jejich propojení se sporákem a s lednicí, chemické WC. Pronajímatel rovněž sdělí nájemci pořizovací cenu vozidla. O převzetí vozidla sepíší pronajímatel a nájemce protokol. Podpisem protokolu stvrzuje nájemce, že mu byly poskytnuty veškeré informace nutné pro správné používání vozidla a zařízení v něm, jakož i pro jejich řádnou údržbu. Nájemce smí používat obytné vozidlo pouze k účelu, ke kterému je určeno. V interiéru vozidel je ZAKÁZÁNO kouřit. Před převzetím vozidla zaplatí nájemce pronajímateli k zajištění svých budoucích závazků souvisejících s nájmem vozidla částku 30.000,- Kč za každé pronajaté obytné vozidlo a částku 20.000,- Kč za každý pronajatý obytný přívěs (vratná kauce). Pronajímatel je oprávněn použít kauci na úhradu svých pohledávek za nájemcem. Pronajímatel vrátí nájemci kauci ihned poté, co budou vypořádány všechny jeho pohledávky za nájemcem. Před převzetím vozidla zaplatí nájemce pronajímateli nájemné za celou sjednanou dobu nájmu. Pokud si nájemce ponechá zaparkované svoje osobní vozidlo na parkovišti před areálem firmy (není náš pozemek), pronajímatel neodpovídá za jakékoliv případné způsobené škody vč. živelných pohrom.

3. Doba nájmu

Nájem se sjednává vždy na dobu určitou s tím, že začátek a konec doby nájmu je určen dnem a hodinou. Vzhledem k tomu, že pronajímatel pronajímá vozidlo jako podnikatel za účelem dosažení zisku a že je smluvně zavázán pronajmout vozidlo po skončení jednoho nájmu dalším nájemcům, považuje se užívání vozidla nájemcem po termínu, který byl sjednán jako den skončení nájmu, za úmyslný trestný čin s cílem poškodit pronajímatele. (Výjimkou je samozřejmě dohoda, kdy nájemce během pronájmu včas kontaktuje pronajímatele, že by si chtěl pronájem prodloužit a po kladném vyhodnocení, že vůz je na další dny volný je prodloužení pronájmu schváleno a tyto dny navíc uhradí nájemce pak po příjezdu). V opačném případě je pronajímatel povinen věc neprodleně předat k vyřízení orgánům činným v trestním řízení.

4. Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě technických problémů předchozího nájemce, nebo poškození vozu (odcizení, totální havárie), servisních akcí od výrobce nebo vyšší moci (povodeň, kroupy, válečný konflikt, zdravotní epidemie), poskytnout nájemci náhradní vozidlo, odpovídající počtu osob na jízdu a spaní a dle řidičského oprávnění. Po dobu trvání nájemní smlouvy je pronajímatel povinen poskytovat nájemci na jeho výzvu podporu spočívající v pokynech k zajištění opravy vozidla v případě jeho poruchy nebo poškození, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie. Vybavit auto plynovými bombami, a chemií pro chemickou toaletu. Pronajímatel má ohledně vozidel sjednáno havarijní pojištění pro případ vzniku pojistné události na nich v důsledku havárie, živelní události, nárazu zvířete, odcizení vozidla nebo jeho části s obvyklými výlukami. Při uplatňování škody u pojišťovny pronajímatelem je nájemce povinen poskytnout pronajímateli účinnou součinnost. U každé škodní události, u které pojišťovna uhradí pronajímateli pojistné plnění v plné výši minus spoluúčast, zaplatí nájemce pronajímateli vždy pouze 10% kalkulované ceny opravy, nejméně však 10.000,- Kč. Způsobí-li po dobu trvání nájmu škodu na vozidle třetí osoba, pronajímatel neuplatní u své pojišťovny nárok na pojistné plnění z titulu havarijního pojištění, pokud mu bude škoda zcela nahrazena pojišťovnou této třetí osoby v přiměřené době od vzniku pojistné události. Aby se tak stalo, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli účinnou součinnost, kromě jiného také předáním relevantních listin a informací, které si nájemce za tímto účelem opatřil v místě, kde ke škodě došlo (např. policejní protokol o dopravní nehodě, název pojišťovny odpovědné osoby, kopii ohlášení pojistné události pojišťovně odpovědné osoby, číslo pojistné události u této pojišťovny, úplnou identifikaci odpovědné osoby, apod.). Počínaje převzetím vozidla odpovídá nájemce za jeho zničení, poškození a ztrátu. Zákazník souhlasí s ofocením občanského i řidičského průkazu při převzetí vozu. Při použití lékárničky je nájemce povinen zakoupit lékárničku novou. Za ztrátu klíčů, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000,- kč za každou ztracenou položku. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

5. Práva a povinnosti nájemce

Počínaje převzetím vozidla odpovídá nájemce za jeho zničení, poškození a ztrátu. Nájemce je po dobu trvání nájemní smlouvy provozovatelem vozidla ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. a násl. občanského zákoníku. Nájemce hradí pokuty za dopravní přestupky spáchané v době trvání nájmu, nájemce je také dodatečně povinen uhradit veškeré poplatky s vozem spojené a vzniklé za dobu nájmu (např. mýtné v Norsku, kdy se pouze kamerou zaznamenává SPZ vozu a faktura na poplatky pak dorazí v řádu měsíců do firmy Hykro, jako provozovateli a majiteli vozu atd., pokud si nájemce nevytvoří svůj vlastní účet a mýtné se mu nestrhává po dobu jeho pronájmu z jeho platební karty). Nájemce je povinen o vozidlo a zařízení v něm řádně pečovat v souladu s pokyny výrobce a pronajímatele a provádět jeho běžnou údržbu, včetně výměny oleje po ujetí stanoveného počtu kilometrů (při dlouhodobých pronájmech a vysokém nájezdu kilometrů) a doplňování náplní tak, aby vozidlo a zařízení byly udržovány v provozuschopném stavu. Nájemce je povinen zajistit vozidlo proti jeho odcizení a proti odcizení zařízení v něm. Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat veškeré technické a konstrukční parametry vozidla uvedené v osvědčení o technickém průkazu vozidla. Nájemce nesmí provádět na vozidle a na zařízení v něm žádné změny a úpravy. V případě poruchy nebo poškození vozidla, vč. poruchy počítadla kilometrů, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie, je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele o povaze a rozsahu poruchy nebo poškození, vyplnit pečlivě a úplně záznam o dopravní nehodě, pořídit foto dokumentaci z místa nehody a tento protokol předat při vrácení vozidla. V těchto případech se dále řídí instrukcemi pronajímatele.
Při jakémkoliv poškození vozu, ať kolizí s jiným vozem či běžném poškození v provozu (poškození o větve, při parkování i v případech kdy nájemce poškodí vůz úplně sám) je nájemce povinen ihned na místě vyplnit protokol o dopravní nehodě a vyhotovit fotodokumentaci poškození vozu i místa včetně okolí jak k poškození došlo). V případě příjezdu s poškozeným vozem pokud nebude mít nájemce řádně vyplněný protokol o dopravní nehodě a fotodokumentaci, je povinen na místě uhradit smluvní pokutu 5000 kč). Na místě pak navíc musí vyplnit u nás dodatečně protokol o dopravní nehodě se všemi údaji na které si vzpomene.
Jakékoliv poškození interiéru, které nebude moci být uplatněno na pojišťovnu jako škodná událost (pojišťovna neuzná, že poškození bylo způsobeno užíváním vozu, havárií apod.) je povinen nájemce uhradit v plné výši. Doporučujeme připojištění ať již na www.vansafe.cz nebo u kterékoliv jiné pojišťovny a dopředu si zjistit, zda se připojištění na tyto škody případné přímo vztahuje.
Nájemce je povinen strpět omezení užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení jeho opravy a opravy zařízení v něm bez nároku na slevu z nájemného. Nájemce neumožní užívání vozidla třetí osobě. Nájemce umožní pronajímateli prohlídku vozidla za účelem kontroly jeho stavu a způsobu užívání kdykoli za trvání nájmu. Nájemce bere na vědomí, že maximální rychlost při přejíždění zpomalovacích pásů nebo retardérů s obytným vozidlem či přívěsem je 5 km/hod. Za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek je pokuta 2.000,-Kč (nenahlášení škody na vozidle apod.) Nájemce se zavazuje uhradit pokuty z České republiky i z ciziny, které se vztahují k datu jeho nájmu a byly přijaty až po skončení pronájmu. Pokud v průběhu zapůjčení vozidla dojde k technické poruše a nájemce bude muset uhradit náklady na opravu zapůjčeného vozidla, bude mu tato částka pronajímatelem refundována v případě, že bude prokazatelně opodstatněná a předem telefonicky pronajímatelem odsouhlasena. Nájemce bere na vědomí, že maximální zatížení držáku na kola u obytných vozů je 60 kg.

6. Vrácení vozidla nebo přívěsu

Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli nejpozději v den a hodinu sjednanou jako konec doby nájmu v provozovně pronajímatele v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel způsobilé k jízdě na veřejných komunikacích, uklizené a vyčištěné, včetně sporáku, lednice, sprchového koutu a chemického WC, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registraci vozidla, průkazem o zákonném pojištění, zelenou kartou. Nájemce je povinen informovat pronajímatele o všech poškozeních a závadách vozidla a zařízení v něm, k nimž došlo v době trvání nájmu. Nájemce je povinen nahradit pronajímateli škodu, která na vozidle a na zařízení v něm vznikla v době trvání nájmu. Výše náhrady škody odpovídá ceně opravy vozidla vč. souvisejících nákladů v autorizovaném servisu. V případě poškození nástavby a jejích součástí (exteriér i interiér) je škoda vždy řešena výměnou za nový originální náhradní díl. Opotřebení vozidla jeho běžným užíváním není škodou.Součástí výbavy všech vozů a přívěsů je nově od roku 2023 kompletní sada nádobí, vhodná na přípravu základních jídel a stolování. Najdete zde jak sadu talířů, talířků, misek, hrnků, příborů, tak i hrnce, pánev, vařečku, naběračku, obracečku, prkénko, sadu tří nožů, odkapávač, houbičky na mytí nádobí a prostředek na umývání nádobí a další. Prosíme tak jak si nádobí přebíráte, v tomto stavu i vrátit. Čisté, umyté. Pokuta za neumyté a znečištěné nádobí je ve výši 1000 – 3000 kč dle stavu znečištění a bude stržena rovnou z kauce při příjezdu. V případě chybějících nebo poničených kusů nádobí bude účtováno přiměřeně za každý chybějící kus nebo poničený kus. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozidla (tato pokuta se nevztahuje na situace, kdy nájemce není schopen vozidlo vrátit kvůli technické závadě nebo na situace, kdy nájemce včas kontaktuje během pronájmu pronajímatele a je mu prodloužení pronájmu umožněno). Prodlení s vrácením vozidla počíná marným uplynutím hodiny sjednané jako konec nájmu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody způsobené prodlením nájemce s vrácením vozidla.

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se všemi všeobecnými smluvními podmínkami a všemu rozuměl.

V Praze dne __________

________________ _______________
HYKRO s.r.o. Nájemce